fbpx
Request brand logo in light / white color version

Privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunota: 2024. gada 16. maijā

1. Privātuma politikas mērķis un piemērošanas joma

SIA Request, vienotais reģistrācijas numurs: 40203423105, juridiskā adrese: Stabu iela 109 – 1, Rīga, LV-1009, Latvija (turpmāk – Pārzinis) privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir informēt Pārziņa klientus, potenciālos klientus, darbiniekus, sadarbības partnerus un citas personas par Pārziņa veiktajām darbībām saistībā ar fizisko personu, kuras var tieši vai netieši identificēt (turpmāk – Datu subjekts) personas datu apstrādi un aizsardzību.

Politikā ir norādīts, kādi Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti, t.sk. iegūti, nodoti, laboti, uzglabāti, dzēsti u.tml., šādas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), kā arī datu uzglabāšanas termiņi un Datu subjekta tiesības.

Politika ir attiecināma uz fizisko personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz vai Sabiedrība iegūst personas datus (piemēram, Pārziņa telpās, tīmekļa vietnē, papīra formātā, mutiski, elektroniski e-pastā vai telefoniski, Pārziņa sociālo tīklu profilos u.tml.).

Pārzinim pēc saviem ieskatiem ir tiesības veikt izmaiņas Politikā. Politika ir pieejama Pārziņa mājaslapā – www.request.lv (turpmāk – Vietne), kā arī birojā un tiek piemērota no Politikas apstiprināšanas datuma.

2. Informācija par pārzini

Datu apstrādes pārzinis ir SIA Request (turpmāk – Request), vienotais reģistrācijas numurs: 40203423105, juridiskā adrese: Stabu iela 109 – 1, Rīga, LV-1009, Latvija, e-pasta adrese: [email protected]

3. Personas datu kategorijas, datu subjektu kategorijas, apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Pārzinis parasti apstrādā šādu datu subjektu personas datus:

 • Klienti un to pārstāvji;
 • Potenciālie klienti un to pārstāvji;
 • Sadarbības partneri un to pārstāvji;
 • Uzņēmuma darbinieki;
 • Uzņēmuma potenciālie darbinieki.

Pārzinis apstrādā fizisko personu datus likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, lai:

 • Sniegtu pakalpojumus klientiem;
 • Nodrošinātu un uzlabotu Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti;
 • Realizētu Pārziņa sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes;
 • Administrētu darba tiesiskās attiecības;
 • Izpildītu uz Pārzini likumā attiecināmus pienākumus;
 • Aizsargātu savas un Datu subjekta leģitīmās intereses. Pārziņa leģitīmās intereses ir: veikt un administrēt komercdarbību, pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma slēgšanas, saņemt maksājumus, uzlabot pakalpojumu kvalitāti, analizēt pieprasījumu, aizsargāt Pārziņa un Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses u.tml.

Pārzinis parasti veic šādu personas datu kategoriju apstrādi:

 • Personas vārds, uzvārds un personas kods;
 • Adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
 • Bankas konta numurs un nodokļu maksātāja numurs;
 • Fotoattēls, video ieraksts;
 • Informācija par darbinieku izglītību un veselības dati (obligātā veselības pārbaude darbiniekiem).

Pārziņa īstenotās fizisku personu datu apstrādes tiesiskais pamats var būt:

 • Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

 • Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

 • Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

 • Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Datu subjekts ir bērns;

 • Regulas 9. panta 2. punkta h) apakšpunkts, kas nosaka, ka veselības datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga darbinieka darbspējas novērtēšanai, pamatojoties uz Eiropas Savienības vai tās dalībvalsts tiesību aktiem vai saskaņā ar līgumu ar veselības darba profesionāli.Pārzinis veic vārda, uzvārda, adreses, tālruņa numura, e-pasta adreses, bankas konta numura un nodokļu maksātāja numura apstrādi ar mērķi sniegt pakalpojumus saviem klientiem, pildīt likumā noteiktos pienākumus, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1. punkta b) un/vai c) apakšpunktiem.

Datu subjekta kontaktinformācija (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese) var tikt apstrādāta ar mērķi sazināties vai sniegt Datu subjektam informāciju tikai Datu subjekta interesēs un saistībā ar pakalpojumiem, kuriem Datu subjekts ir pieteicies, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Foto un/vai video attēls, vārds, uzvārds, tiek apstrādāts ar mērķi īstenot Pārziņa sabiedrisko attiecību un/vai mārketinga mērķus, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Pārzinis veic vārda, uzvārda un izglītības datu apstrādi ar mērķi izvērtēt Datu subjekta atbilstību atvērtajai vakancei, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Darbinieku veselības dati tiek apstrādāti darbinieka darbspējas novērtēšanas nolūkā, pamatojoties uz Regulas 9. panta 2. punkta h) apakšpunktu.

4. Personas datu uzglabāšanas termiņš

Fiziskās personas dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un ilgumu, Datu subjekta piekrišanu, noslēgto līgumu vai Pārziņa leģitīmajām interesēm, kā arī, ja tam ir cits tiesisks pamats.

5. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm

Apstrādātie fizisko personu dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskajai organizācijai, izņemot, ja Datu subjekts tam devis savu piekrišanu.

6. Personas datu saņēmēju kategorijas

Fiziskās personas dati, ja tam ir tiesisks pamats, var tikt nodoti iestādēm, bankām, apdrošināšanas sabiedrībām, Pārziņa programmatūru uzturētājiem, hostinga pakalpojuma sniedzējiem, sociālo tīklu uzturētājiem, Pārziņa nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, sadarbības partneriem, kurjerpakalpojumu vai pasta pakalpojumu sniedzējiem, u.tml.

7. Personas datu apstrādes drošība

Pārzinis nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

8. Datu subjekta piekļuve personas datiem

Datu subjektam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz Datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, Datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt Regulas 15. panta 1. punkta apakšpunktos norādīto informāciju.

Datu subjektam ir tiesības prasīt, pamatojot savu lūgumu, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus Datu subjekta personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.

Datu subjektam saskaņā ar Regulas 17. panta noteikumiem ir tiesības panākt, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu datu subjekta personas datus, ja pastāv kāds no minētajā pantā norādītajiem apstākļiem.

Datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis ierobežotu apstrādi, ja pastāv kāds no Regulas 18. pantā norādītajiem apstākļiem.

Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja tāda tikusi sniegta.

Lai atvieglotu un sekmētu Datu subjekta pieprasījumu apstrādi, Datu subjektam ieteicams vērsties pie Pārziņa rakstveidā (parakstīts iesniegums papīra formā vai ar e-parakstu vai tam pielīdzināmu parakstu parakstīts elektroniskais dokuments), attiecīgo iesniegumu sūtot uz Pārziņa juridisko adresi vai e-pasta adresi, kas norādītas Politikas 2. punktā.

Datu subjektam ir arī tiesības ar sūdzību vērsties Datu valsts inspekcijā, ja Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis aizskar Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses fizisko personu datu aizsardzības jomā. Sūdzību iespējams iesniegt to nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā, e-pastā (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus sūtot uz: [email protected]), vai personīgi Datu valsts inspekcijā, adresē: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, Latvija.

Lejupielādēt datu pieprasījuma veidlapu


Lejupielādēt datu sūdzības veidlapu9. Jurisdikcijai specifiski paziņojumi10. Nobeiguma jautājumi

Šī privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt mainīta, aktuālajai politikas versijai tiekot publicētai Pārziņa tīmekļa vietnē.

Šī privātuma politika ir pieejama Pārziņa tīmekļa vietnē arī angļu valodas versijā (www.request.lv/privacy-policy). Neatbilstību vai pretrunu gadījumā starp latviešu un angļu valodas versijām, latviešu valodas versija (www.request.lv/lv/privatuma-politika) būs noteicošā visos aspektos.

Jautājumu gadījumā par veikto personas datu apstrādi ar Pārzini var sazināties nosūtot ierakstītu vēstuli uz Pārziņa juridisko adresi: Stabu iela 109 – 1, Rīga, LV-1009, Latvija vai e-pastā: [email protected]

Sekojiet līdzi jaunumiem

Pievienojieties mūsu e-pasta jaunumiem

Neatkarīgi no tā, vai esat uzņēmuma īpašnieks, kas vēlas atjaunot savu tiešsaistes klātbūtni, vai esat topošais izstrādātājs, mūsu e-pasta jaunumi jūs informēs un iedvesmos.